X
A A A A A
-A A A+

Privātuma politika

Nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” privātuma politika

 

I.Vispārīgie jautājumi

 1. Nodibinājuma “Bērnu slimnīca fonds” (turpmāk – Fonds) darbības mērķis ir rūpēties par bērnu veselību, piesaistot sabiedrības palīdzību. Ikdienā, cieši sadarbojoties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Fonds sniedz ieguldījumu, lai slimnīcā pieejamā palīdzība bērniem būtu profesionāla, augstas kvalitātes un tiktu sniegta bērniem un ģimenei draudzīgos apstākļos, kā arī lai tiktu nodrošināta sniegtās palīdzības pēctecība ikvienam bērnam, kura veselībai nepieciešams atbalsts pēc ārstēšanās slimnīcā. Fonds ciena Jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādam nolūkam Fonds apstrādā personas datus, par personas datu apjomu, apstrādes termiņu, personas datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus, Fonds ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Fonda Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus Fonds apstrādā un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Fonda tīmekļa vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.

II.Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”, reģistrācijas Nr. 40008057120, Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004, e-pasts: info@bsf.lv, tīmekļa vietne: www.bsf.lv.
 2. Saziņai ar Fonda personas datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz: personasdati@bsf.lv.

III.Personas datu apstrādes nolūki

 1. Fonds apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  1. finanšu līdzekļu un citas palīdzības piesaistei, lai Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā uzlabotos sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāte, vide un atmosfēra;
  2. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem, viņu vecākiem un apmeklētājiem komfortablas, profesionālas vides radīšanai;
  3. palīdzības sniegšanai Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem, ja nepieciešama rehabilitācija vai ārstēšanās ārpus Latvijas;
  4. atbalsta bijušiem Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem, kuriem nepieciešama papildu palīdzība pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai veselības jomā, sniegšanai;
  5. palīdzības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu vecākiem un tuviniekiem sniegšanai, lai veicinātu atbalstu ģimenei krīzes brīdī;
  6. personas identifikācijai;
  7. pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai;
  8. ziņojumu apstrādei, kas iesniegti Fonda tīmekļa vietnē;
  9. personāla tālāk apmācības un pieredzes apmaiņas organizēšanai;
  10. pasākumu rīkošanai;
  11. lekciju un apmācību nodrošināšanai;
  12. personu iesniegumu un informācijas pieprasījumu apstrādes nodrošināšanai;
  13. sadarbības ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām nodrošināšanai, tai skaitā, sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošanai/saņemšanai;
  14. studentu prakses nodrošināšanai;
  15. līgumu sagatavošanai, noslēgšanai, izpildei;
  16. ienākošās un izejošās korespondences apstrādei;
  17. norēķinu administrēšanai;
  18. pacientu un citu ieinteresēto pušu aptauju veikšanai;
  19. Fonda dokumentu un arhīva pārvaldībai;
  20. personāla vadības un sociālo garantiju nodrošināšanai;
  21. grāmatvedības, finanšu un statistikas uzskaitei;
  22. dalībai konkursos un iepirkumos;
 2. Dažkārt personas datus Fondam ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu personas intereses, nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personas tiesībām.
 3. Ja Fonds apstrādās personas datus citiem nolūkiem, kas nav norādīti Privātuma politikā, Fonds par to informēs personu atsevišķi.

IV.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

 1. Fonds pirms personas datu apstrādes veikšanas izvērtē datu apstrādes darbības tiesiskumu. Tiesiskais pamats var būt:
  1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Fondam saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
  4. leģitīmo interešu realizēšanai – lai realizētu no Fonda un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Fonda leģitīmās intereses.

V.Fonda leģitīmās intereses

 1. Fonda leģitīmās intereses ir šādas:
  1. sabiedrības informēšana par savu darbību;
  2. pacientu un citu ieinteresēto pušu aptauju veikšana;
  3. pakalpojumu nodrošināšana to kvalitātes uzlabošana;
  4. klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
  5. līguma saistību izpildes nodrošināšana;
  6. strīdu risināšana;
  7. savu interešu aizsardzība kompetentajās institūcijās, pierādījumu nodrošināšana, iespējamo pieprasījumu gadījumā.

VI.Personas datu kategorijas

 1. Personas datu kategorijas, kuras Fonda lielākoties, bet ne tikai, apstrādā, ir:
  1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, radniecība/pārstāvniecība;
  2. kontaktinformācija – saziņas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  3. fotogrāfija, vidoieraksts;
  4. finanšu dati – bankas konta numurs;
  5. veselības dati – informācija par veselības stāvokli, diagnoze, informācija par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī cita informācija, ko Fonda darbinieks vai speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt medicīniskajā dokumentācijā, stingri ievērojot informācijas vākšanas apjoma un satura atbilstību nolūkam;
  6. dati, kurus persona vai viņa likumiskais pārstāvis pats ir iesniedzis Fondā;
  7. citi personas dati atkarībā no personas saistībām ar Fondu.

VII.Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 1. Fonda apstrādā personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos riskus un Fonda saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

VIII.Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Fonds var nodod personas datus šādiem personas datu saņēmējiem:
  1. Fonda darbiniekiem un speciālistiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
  2. Jums pašam/pašai;
  3. tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā;
  4. ārpakalpojuma sniedzējiem (apstrādātājiem), slēdzot attiecīgu līgumu un nosakot ārpakalpojuma sniedzējiem (apstrādātājiem) saistošas prasības personas datu aizsardzības nodrošināšanai, saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem personas datu aizsardzības jomā;
  5. trešajām personām, rūpīgi izvērtējot, vai šādai personas datu nodošanai ir tiesiskais pamats.

IX.Glabāšanas periods

 1. Fonds personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai izmanto šādus kritērijus:
  1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Fonds vai persona var realizēt savas likumīgās intereses;
  2. kamēr Fondam pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
  3. kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personu datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
 2. Pēc tam, kad minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanā valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

X.Personas tiesības

 1. Jums ir šādas tiesības:
  1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Fonda leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Fonda pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
  2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Fonds pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv;
  3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
 2. Fonds nosūtīs Jums atbildi pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
 3. Fonds nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Fonds veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu Datu valsts inspekcijā.

XI.Noslēguma jautājums

 1. Fonds ir tiesīgs veikt izmaiņas un papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Fonda tīmekļa vietnē.